GündemManşetPolitikaSon DakikaTürkiye

Yeni alkol yasası komisyondan geçti! İşte tüm detaylar

Alkolle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak. / İşte tüm detaylar…

Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, sürücü belgesi olmayanların, sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınanların, sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde, bu kişilere 1407 TL idari para cezası verilecek.
Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilecek.

Sürücülerin narkotik veya psikotrop maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihazlar kullanılacak. Bu tespit, solunum havası veya tükürük gibi biyolojik örnekler üzerinden yapılabilecek.
Belirlenen miktarların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, eylemi başka bir suç oluştursa bile 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak.

Alkollü araç kullanma ya da ölçüm yaptırmama nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar hakkında, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise 1407 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınacak.

Bir promile kadar alkollü olan sürücünün başkalarının hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi halinde, ayrıca TCK’nın ilgili hükümleri uygulanacak. Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmeyenler hakkında, bir promil alkollü olarak araç kullanmış sayılacaklar ve ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmemesi veya alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler, Sağlık Bakanlığınca, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulacak.

Narkotik veya psikotrop madde kullandığından şüphe edilen ancak teknik cihaz bulunmaması nedeniyle tespit yapılamayan veya trafik zabıtasınca teknik cihazla tespit yapılmasına müsaade etmeyen sürücüler ile teknik cihazla yapılan ölçüm sonucunda narkotik veya psikotrop madde kullandığı tespit edilen sürücüler, mahalli zabıtaya teslim edilecek. İlgili zabıta tarafından bu sürücüler, tıbbi yönden incelenmek, kan, veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak ve benzeri örnekler üzerinden analiz yaptırılmak üzere Cumhuriyet savcılığına sevk edilecek.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 62)

Narkotik veya psikotrop madde kullandığı tespit edilerek hakkında soruşturma başlatılan sürücülerin sürücü belgesi, soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınacak ve 3600 TL idari para cezası verilecek.
Kovuşturma sonucunda kişinin hüküm giymesi halinde hükümlülük kaydı adli sicilinden silindikten sonra, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetim süresi öngörülmesi halinde ise tedavi ve denetim süresi sonunda davanın düşmesi kararı verildikten sonra, sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi koşuluyla sürücü belgesi iade edilecek. Kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya hüküm giymemesi halinde de sürücü belgesi iade edilecek.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya hüküm giymeme hariç, bu fıkra hükmüne göre sürücü belgesinin iade edilmesi için tedbiren geri alma tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması gerekecek.

Narkotik veya psikotrop madde ya da bir promil ve üzerinde alkollü içki aldığı tespit edilen sürücüler, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecekleri ve emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecekleri kabul edilerek haklarında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179. maddesine göre iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Bitkisel nargile ve sigara

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin, özel araçların sürücü koltuklarında da içilmesi yasak olacak.
Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan bitkisel nargile ve bitkisel sigara, tütün ürünü kabul edilecek.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu’nun cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilecek. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de işyeri on günden bir aya kadar kapatılacak.

İstanbul’da Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vakfı kurulacak. Vakfa yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından beyannameleri üzerinde bildirilen gelir veya kazançtan indirilebilecek.

Teklife göre, kefalet sandığı yönetim kurulu başkan ve üyelerine, önceki düzenlemelere göre yapılan ödemeler nedeniyle borç çıkarılmayacak ve çıkarılan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek, borç takibi işlemine son verilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bilgi toplayabilecek.

Banka şube açılışında, şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kursu, yurt ve pansiyonların iaşe ve barındırma ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini, mali yıl itibariyle düzenleyecek, yurt ve pansiyonların her türlü alım-satım işlemlerini yürütecek.
Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç olmak üzere mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerindeki cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımları, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebilecek veya ihaleyle işlettirilebilecek ya da kiralanabilecek.
Teklifle, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda daire başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanların ek göstergeleri, kariyer uzmanlarının ek göstergeleriyle eşitleniyor.

Ar-Ge ve destek personelinin, çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 2023’e kadar uzatılıyor.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin alt ve üst sınırını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcını belirleme yetkisi, belediye meclislerinden alınıp Bakanlar Kurulu’na veriliyor. Bakanlar Kurulu, Belediye Gelirleri Kanunu’nda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit edecek.

Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına, özlük hakları saklı kalmak üzere verilen iznin üst sınırı 5 yıla kadar uzatılabilecek.

Kamulaştırma bedelleri

Teklifle, kamulaştırmadan el konulan taşınmazların bedel tespitinde uygulanacak esaslar, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının ardından yeniden düzenleniyor. Buna göre, öncelikle uzlaşma aranacak, uzlaşma sağlanamaması durumunda taşınmazın maliki ya da idare tarafından bedel tespit davası açılabilecek.

Mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda, tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılacak. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacak, açılmış ve devam eden davalar bu esaslara göre sonuçlandırılacak.

Kamulaştırılan ancak kamulaştırma bedelleri maliklerine ödenmeyen arazilerden dağıtılmayan, tahsis edilmeyen, satılmayan veya Toprak Reformu Kanunu’nun amacında kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar, belli şartlar çerçevesinde ilgilileri adına tescil edilebilecek.

-KDV istisnası-

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve funiküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilecek. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmeyecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarla TMSF Kurul Başkan ve üyelerine, kendi mevzuatında yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın, kurumun görev alanıyla ilgili olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleriyle komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev verilebilecek. Bu görevlerinden dolayı ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı kapsamında karşılıklı dostane çözüme ulaşılması halinde, buna ilişkin düzenlenen belgeler kamu otoritesi tarafından ilgili adli veya idari mercilere gönderilecek.

Yeşilay Vakfı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından, aynı amaçları gerçekleştirmek üzere merkezi İstanbul’da olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vakfı kurulacak.

Vakıf, kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden, her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılan işlemler harçtan müstesna olacak.
Vakfa yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından beyannameleri üzerinde bildirilen gelir veya kazançtan indirilebilecek.
Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, harç ve diğer istisna ve imkanlardan aynen yararlanacak. Vakfa, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerekli ödenek öngörülecek.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)
Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı