GündemManşetPolitikaTürkiye

25 Mart’ta günün yazısı: Ben o kaseti seyrettim

Soner Yalçın

25 Mart’ta çıkacak görüntülerle hükümetin zora düşeceği yönündeki iddialar boş çıkarken günün yazısı Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın’dan geldi.

Soner Yalçın’ın “Ben o kaseti seyrettim” başlıklı yazısı;

“Kut­sal ka­se­t”…
Hz. Mu­sa­’nın Kut­sal Asa­’sı gi­bi; Kı­zıl­de­ni­z’­i iki­ye bö­le­cek ve in­san­la­rı ay­dın­lı­ğa çı­ka­ra­cak!
“Kut­sal ka­se­t” bir or­ta­ya çı­ka­cak, Er­do­ğan dö­ne­mi­ni bi­te­cek!
Ya­zık.
Ge­ti­ril­di­ği­miz/ aşa­ğı­lan­dı­ğı­mız ha­le ba­kar mı­sı­nız:
Umu­du­muz seks ka­se­ti!
Ayıp­tır.
Ce­ma­at 25 Mar­t’­ta Er­do­ğa­n’­ı kol­tu­ğun­dan ede­cek seks ka­se­ti çı­ka­ra­cak­mış ve Er­do­ğan si­ya­se­ti bı­ra­ka­cak­mış!
“Bi­zim Ma­hal­le­” ne­fe­si­ni tut­tu, iş­te bu “kut­sal ka­se­ti­” bek­li­yor.
Or­ta­ça­ğ’­a ye­nil­di­ği­mi­zin res­mi­dir bu. Ha­ya­tı salt iki ba­cak ah­la­kı üze­ri­ne in­şa eden­le­rin bi­zi ge­tir­di­ği yer bu çu­kur­dur.
AKP ya da Ce­ma­at ile mü­ca­de­le­de, on­la­rın kir­li yön­tem­le­ri­ni kul­lan­mak ve­ya o kir­li yön­tem­ler­den me­det um­mak bi­li­niz ki bağ­naz­lık­tır; sı­ra­dan bir kö­tü­lük­ten ya­rar bek­le­mek­tir.
Yap­ma­yı­nız.
Biz er­dem­li ol­mak zo­run­da­yız.
Bi­ze ya­kı­şan soy­lu­luk­tur.
Sa­hi, ne var o “kut­sal ka­se­t”­in için­de; bil­mi­yor mu­su­nuz?
Ben o ka­se­ti sey­ret­tim…
Çok mu me­rak edi­yor­su­nuz?
Ya­za­yım…
Seks ka­se­ti
Ney­miş, Ce­ma­at Er­do­ğa­n’­ı yı­ka­cak seks ka­se­ti çı­ka­ra­cak­mış.
Er­do­ğan ve seks iliş­ki­si…
Biz kim­se­nin özel ha­ya­tı­na bur­nu­mu­zu so­ka­ma­yız.
Ama bi­ri bi­zim ha­ya­tı­mı­za bur­nu­nu so­kar­sa onun­la mü­ca­de­le ede­riz.
Ma­dem bi­ri­le­ri­nin seks ka­se­ti bek­len­ti­si var; iş­te on­la­ra seks ka­se­ti hiz­me­ti:
Yıl: 1989
Yer: Sa­kar­ya/Ada­pa­za­rı,
Kris­tal Dü­ğün Sa­lo­nu…
Bir tu­rizm fir­ma­sı “Do­ğum Kon­tro­lü ve Tür­ki­ye­” adı al­tın­da kon­fe­rans dü­zen­le­di.
Ko­nuş­ma­cı Re­fah Par­ti­si­’nin Be­yoğ­lu il­çe baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan. İk­ti­da­ra gel­dik­le­rin­de kür­ta­ja son ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­ma­sıy­la, ço­ğun­lu­ğu ka­dın “Siz bi­zim vü­cu­du­mu­za ka­rı­şa­maz­sı­nı­z” di­ye kür­sü­yü iş­gal et­ti. Tar­tış­ma­lar üze­ri­ne Er­do­ğan kür­sü­den in­mek zo­run­da kal­dı.
Er­do­ğa­n’­ın asıl seks ka­se­ti iş­te bu­dur.
Er­do­ğa­n’­ın asıl seks ka­se­ti; Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ofi­si­’n­de otu­rup, va­pur­la Ka­dı­kö­y’ den ge­len kız­la­rı­mı­zın-ka­dın­la­rı­mı­zın kı­ya­fet­le­ri­ni di­kiz­le­me­si­dir.
Kız­lı-er­kek­li ev­le­re po­lis­le­ri­ni gön­der­me­si­dir.
Kaç ço­cuk do­ğu­ru­la­ca­ğı­na; be­bek­le­rin na­sıl dün­ya­ya ge­ti­ri­le­ce­ği­ne ka­rar ve­ren mer­ci­i ola­rak sa­de­ce ken­di­si­ni gör­me­si­dir.
Ev­lat sa­hi­bi ol­ma­yan­la­rı aşa­ğı­la­ma­sı­dır.
Dik­kat edi­niz:
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hin­de “ah­la­k” söz­cü­ğü­nü Er­do­ğan ka­dar ağ­zı­na alan bir baş­ka si­ya­set­çi yok­tur.
Ve ta­rih gös­ter­miş­tir ki; ah­lak, Alp­le­re tır­ma­nan yol­lar gi­bi, dur­ma­dan “u­” dö­nü­şüy­le kar­şı­lar in­sa­nı…
Ya­ni o söz­ler bir gün onun kar­şı­nı­za mut­lak çı­kar…
Er­do­ğan çı­rıl­çıp­lak
O “kut­sal ka­se­t” or­ta­ya çı­ka­cak­mış, Er­do­ğan gi­de­cek­miş!
Ya­hu…
Ne gö­re­cek­si­niz o ka­set­te?
O ka­set­te ne iz­le­ye­cek­si­niz ki, “iş­te Er­do­ğa­n” di­ye­cek­si­niz?
Er­do­ğan za­ten çı­rıl­çıp­lak or­ta­da de­ğil mi?
Ken­di­ni hiç sak­la­ma­dı ki…
Siz de sey­ret­ti­niz o ka­se­ti:
“El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yı­z” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Yıl­ba­şı­na kar­şı­yı­m” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“A­ta­’ya say­gı du­ru­şun­da sap gi­bi ayak­ta dur­ma­ya ge­rek yok; her 10 Ka­sı­m’­da yay­ga­ra kopar­tı­lı­yo­r” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Bü­tün okul­lar İmam Ha­tip ya­pı­la­ca­k” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Sa­de­ce imam­lar res­mi ni­kah kıy­sı­n” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
Uzun uzun yaz­ma­ya ge­rek var mı?..
Bun­la­rın hep­si­ni bi­li­yor­su­nuz:
“Hem la­ik, hem Müs­lü­man olun­maz. Ya Müs­lü­man ola­cak­sın, ya la­ik. Bir tut­tur­muş­lar la­ik­lik el­den gi­di­yor di­ye, mil­let is­ter­se ta­bi­i ki gi­de­cek be­” de­me­di mi?
“Ben hiç­bir za­man de­ğiş­me­dim. İs­la­mi fi­kir­ler de­ğiş­me­z” de­me­di mi?
“Tek he­de­fi­miz İs­lam dev­le­ti­di­r” de­me­di mi?
“1.5 mil­yar­lık İs­lam ale­mi, Müs­lü­man mil­le­ti­mi­zin aya­ğa kalk­ma­sı­nı sa­bır­sız­lık­la bek­li­yor. Kal­ka­ca­ğız, bu ayak­lan­ma baş­la­ya­ca­k” de­me­di mi?
“E­ge­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir la­fı kos­ko­ca bir ya­lan, ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız Al­la­h’­ın­dı­r” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir amaç de­ğil, araç­tır; ama­cı­mı­za ula­şa­na ka­dar de­mok­ra­si­ye bağ­lı­yı­z” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir tram­vay­dır; is­te­di­ği­miz du­ra­ğa ge­lin­ce ine­ri­z” de­me­di mi?
AİHM ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce, “Sa­na mı kal­dı tür­ban ko­nu­sun­da ka­rar ver­mek, bu ule­ma­nın işi­dir; ule­ma ne di­yor­sa o olu­r” de­me­di mi?
Da­nış­ta­y’­ın tür­ban ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce de, “E­fen­di sen kim olu­yor­sun, bu­na (Os­man­lı Hu­ku­ku) Me­cel­le ka­rar ve­ri­r” de­me­di mi?
Köy­lü­ye, “U­lan ter­bi­ye­siz­lik yap­ma! Ar­tist­lik yap­ma ulan! Ha­di ana­nı da al gi­t” de­me­di mi?
Gur­bet­çi iş­çi­ye, “sah­te­ka­r” de­me­di mi?
Şe­hit ya­kı­nı­na, “As­ker­lik yan ge­lip yat­ma ye­ri de­ği­l” de­me­di mi?
Şe­hit ana­sı­na “Ne ko­nu­şa­cam ben o ka­dın­la ya­hu­” de­me­di mi?
Ata­tür­k’­ten, İnö­nü­’den “i­ki ay­ya­ş” di­ye bah­set­me­di mi?
Ale­vi­le­re ha­ka­ret et­ti, Ca­fe­ri­le­re ha­ka­ret et­ti. Ce­me­vi­’ne “u­cu­be­” de­me­di mi?
Ber­kin El­va­n’­ın an­ne­si­ni yu­ha­lat­ma­dı mı?
Her şey or­ta­da de­ğil mi; kral çıp­lak de­ğil mi?
Ne var o ka­set­te?
Hâ­la umu­du­nu bir ka­se­te bağ­la­yan­lar “tit­re­yip ken­di­ne­” gel­me­li­dir.
O ka­se­ti her­kes sey­ret­ti, din­le­di as­lın­da…
O ka­set­te:
Er­do­ğan, “hır­sız­lık ba­ba­dan oğ­la ge­çe­r” de­di.
Er­do­ğan, “E­ğer bir gün du­yar­sa­nız ki Tay­yip Er­do­ğan çok zen­gin ol­muş, bi­lin ki ha­ram ye­miş­ti­r” de­di.
17 Ara­lık la­ğı­mı Tür­ki­ye­’yi kir­let­ti.
Oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­a de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu:
“Se­nin evin­de ne var ne yok, sen bun­la­rı bir çı­kar, ta­mam mı…”
“Şey yap­ma­nız­da fay­da var, pa­ra­yı ta­ma­mıy­la sı­fır­la­ma­nız­da fay­da var…”
“Ta­ma­men sı­fır­lan­dı mı…”
Ev­ler­den kam­yon do­lu­su pa­ra çık­tı.
Ev­ler­den pa­ra ka­sa­la­rı çık­tı.
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı hır­sız­lı­ğın sim­ge­si ol­du.
Ra­bi­a işa­re­ti 4 hır­sız Ba­ka­n’­ı ta­rif eder ol­du.
İn­san­la­rın kut­sal de­ğer­le­riy­le kim­se bu de­re­ce alay et­me­di; Ba­ka­ra su­re­si, ma­ka­ra ol­du. Rüş­vet pa­ra­sıy­la Mek­ke­’ye git­ti­ler.
17 Ara­lı­k’­ta tüm ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı.
Tür­ki­ye ta­ri­hi böy­le bir re­zil­li­ği gör­me­di.
O hal­de…
Ca­nım kar­de­şim!
Da­ha ne çık­ma­sı­nı bek­li­yor­sun o “kut­sal ka­set­te­n”?
Her şey or­ta­da de­ğil mi?..

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu