FutbolManşetSpor

Adnan Öztürk: Türkçem iyidir, Mayıs’ta Galatasaray’da seçim var

Bali

Adnan Öztürk

Ga­la­ta­sa­ray es­ki baş­kan yar­dım­cı­sı Ad­nan Öz­türk Mayıs’ta seçim yapılması gerektiği yönündeki iddiasını tekrarlayarak ‘Türkçem iyidir, tüzüğe göre Mayıs’ta seçim var. Potansiyel başkan adayıyım’ dedi.

Ad­nan Öz­türk, ye­ni yö­ne­ti­min­de yer al­ma­dı­ğı Baş­kan Ünal Ay­sal’ı eleş­tir­di. BUGÜN’e konuşan Öz­türk şun­la­rı söy­le­di: “Şim­di en­kaz ede­bi­ya­tı ya­pı­yor­lar. Ta­kım dü­şü­şe geç­miş, trans­fer ya­pıl­ma­lıy­mış. Bu ta­kım 2 se­ne üst üs­te şam­pi­yon olup Av­ru­pa’da ya­rı fi­na­lin ka­pı­sın­dan dön­dü. Ama bu söz­ler­le, yan­lış teş­his­le şim­di­den trans­fer tez­ga­hı ku­ru­yor­lar. Son­ra ben, ku­lüp tez­gah kül­tü­rü ile yö­ne­ti­li­yor de­yin­ce, in­ter­net si­te­sin­den ba­na açık­la­ma ya­pı­yor­lar. Baş­ka­nın ya­nın­da­ki­ler akıl­la­rı­nı baş­la­rı­na top­la­sın­lar.”

Öz­türk söy­lem­le­ri­ni da­ha da sert­leş­tir­di. Ay­sal, kon­gre ses­le­ri­nin yük­sel­me­siy­le il­gi­li “Der­bi ye­nil­gi­si­ni fır­sa­ta çe­vir­me­ye ça­lı­şan­lar var” de­ğer­len­dir­me­si yap­mış, bir grup ta­raf­ta­rın Flor­ya’da­ki is­ti­fa da­ve­ti­ni ise “Ön­ce­den ha­zır­lan­mış komp­lo­nun par­ça­sı” di­ye yo­rum­la­mış­tı.

Öz­türk, “Evet, po­tan­si­yel baş­kan ada­yı­yız. Ama bu iş­le­re o gün gel­di­ğin­de ba­kı­lır, de­ğer­len­di­ri­lir. Bu sö­zü ise üs­tü­me alın­ma­dım. Ne komp­lo­cu­yum ne fır­sat­çı. Çün­kü ka­fam öy­le ça­lış­maz. Ben ma­yıs­ta se­çim var di­ye­li 1 ay ol­du” de­di.

“Tüzük çekmecede duruyor”

“Ma­yıs­ta se­çim var” sö­zün­de ıs­rar­lı ol­duğ­unun al­tı­nı da çi­zen Öz­türk “Tü­zük de­ğiş­me­di­ği­ne gö­re böy­le ola­cak. Tü­zük ora­da, çek­me­ce­de du­ru­yor. Be­nim Türk­çem fe­na de­ğil­dir, oku­dum ve öy­le ya­zı­yor. 3 yıl­da bir se­çim­li ola­ğan ge­nel ku­rul ya­pı­lır. Ola­ğa­nüs­tü se­çim olur­sa da ka­lan sü­re ta­mam­la­nır ve yi­ne san­dı­ğa gi­di­lir” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

NationalTurk World Son Dakika
yunanistan golden visa yurt disi emlak 2024
Rüyalarınızın Adası Bali
Konserler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maldivler Turu
Başa dön tuşu