GündemManşetPolitikaTürkiye

“Melih Gökçek seçimden sonra hapse girecek”

Melih Gökçek

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı ilginç açıklamalarda bulunarak 7 Haziran seçimlerinin iptal edilebileceğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ise hapse gireceğini iddia etti.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek’e konuşan Abdürrahim Karslı açıklamalarında AKP hakkında olay yaratacak iddialarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu anda izlemede olduğunu eğer AKP’nin tek başına iktidara gelemeyeceğini görürse seçimi bile iptal edebileceğini öne sürdü.

Karslı seçim iptalini Erdoğan’ın nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ise “Güneydoğu’daki seçim güvenliği bahane edilebilir ya da Suriye ile savaşa girilebilir” dedi.

İşte o röportajdan ilgi çeken bölümler:

Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve İs­tan­bul 1. Böl­ge Mi­let­ve­ki­li Ada­yı Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ocak ayın­da ver­di­ği rö­por­taj­da AKP se­çi­me ka­dar ka­rı­şa­cak yo­ru­muy­la Bü­lent Arınç ve Me­lih Gök­çek kav­ga­sı­na dik­kat çe­ken Kars­lı, AK­P’­nin iki gru­ba ay­rıl­dı­ğı­nı, Gök­çe­k’­in ise yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ya­kı­nın­da olan her­ke­sin vic­dan aza­bı çek­ti­ği­ni an­la­tan Kars­lı “İ­nanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­re­k” de­di.
“AK­P’­li­le­ri iyi ta­nı­rım. Bur­han Ku­zu ile ay­nı üni­ver­si­te­de ça­lış­tık. Hü­se­yin Çe­lik ile ay­nı ev­ler­de kal­dı­k” di­yen hu­kuk pro­fe­sö­rü Kars­lı­’nın çar­pı­cı açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:

“Ön­ce ül­ke­mi­zin du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­yım: Bi­zim mil­le­ti­miz şu an­da müf­lis hal­de. Bun­dan da­ha kö­tü bir hal ola­maz. Koa­lis­yon Tür­ki­ye­’de bir­lik­te­li­ğin önü­nü aç­mış­tır. Şu an­da Tür­ki­ye tek par­ti ik­ti­da­rı de­ğil tek adam ik­ti­da­rı­na gel­di. “Ai­le Dev­le­ti­”ne dö­nüş­tü. Koa­lis­yon bun­dan bin kat da­ha iyi­dir. Keş­ke bu hü­kü­me­tin bun­ca za­man bir koa­lis­yon or­ta­ğı ol­say­dı. Ba­zı şey­le­ri en­gel­ler­di. Koa­lis­yon mev­cut du­rum­dan da­ha kö­tü ola­maz.

Cumhurbaşkanı şu an­ da iz­li­yor. Eğer araş­tır­ma­lar AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­rir­se se­çi­mi ip­tal eder­ler. Ağ­rı­’da­ki gi­bi bir­kaç oyun da­ha çe­vi­rip “Gü­ney­do­ğu­’da se­çim gü­ve­ni­li­ği yo­k” de­yip ip­tal ede­bi­lir­ler. Su­ri­ye­’y­le sa­va­şa so­ka­bi­lir­ler. “Mu­su­l’­da biz de va­rı­z” de­yip, bir­kaç as­ker yol­la­ya­bi­lir­ler. Öte yan­dan se­çim mus­lu­ğu da AK­P’­nin elin­de. İs­te­di­ği gi­bi ki­me o mus­luk­tan ne ka­dar ve­re­ce­ği­ne gö­re şe­kil­le­nir du­rum­lar.

Ben bu­gü­ne ka­dar ne söy­le­dim­se AK­P’­ye yö­ne­lik Al­lah be­ni ya­lan­cı çı­kar­ma­dı. Çün­kü ben hu­kuk­çu­yum komp­lo te­ori­si ku­ra­mam, va­ka­la­ra ba­ka­rak so­nu­cu söy­le­rim. AKP iki­ye ay­rı­lı­yor. Bü­lent Arınç ve eki­bi di­ye­cek ki “Biz dü­rüs­tüz. Ak­çe­li iş­le­re ka­rış­ma­dık.” AK­P’­de dü­rüst ol­ma­yan­la­rın içe­ri gir­me­si­ni is­te­yen­ler var. Tay­yip Bey de as­lın­da di­ğer gru­bun içe­ri gir­me­si­ni is­ti­yor ama “ko­nu­şur­sak sı­ra bi­ze ge­le­ce­k” di­yor. İkin­ci grup ak­çe­li iş­le­re bu­la­şan Me­lih Gök­çek gru­bu. Bü­lent Arınç ve gru­bu­nun Me­lih Be­y’­e sal­dır­ma­sı de­mek Tay­yip Be­y’­i de göz­den çı­kar­ma­sı de­mek. Onun için bu dö­nem­de sa­de­ce Me­lih Be­y’­in gru­bun­dan de­ğil Bü­lent Arınç gru­bun­dan da bir ki­şi yok lis­te­de. Sa­de­ce 1-2 ta­ne sus pa­yı Da­vu­toğ­lu­’na ver­di­ler. Bir kaç ta­ne Nu­man Kur­tul­muş, bir kaç aday Sü­ley­man Soy­lu ko­ya­bil­di. Onun dı­şın­da ta­ma­mı Tay­yip Be­y’­in aday­la­rı­dır.

7 Haziran son­ra­sı ola­cak şu, Me­lih Gök­çek ve et­ra­fın­da­ki kir­li iş­le­re bu­laş­mış olan­lar, hap­se gi­de­cek. Bir de bu iş­le­re ka­rış­ma­yan­lar var ama hır­sı­zı gö­rüp hır­sız var de­me­diy­sen he­le ki bir ma­kam­day­san sen de hır­sız­sın de­mek­tir. Gök­çe­k’­in oğ­lu lis­te dı­şı kal­dı çün­kü Gök­çek se­çim son­ra­sı yar­gı­la­ma­lar­da içe­ri gi­re­cek olan adam. Gök­çek’in hap­se gi­re­ce­ği plan­la­nı­yor.

AKP’lilerle An­ka­ra­’da otu­rup ko­nu­şu­yo­rum. İn­san vic­da­nen ada­let ve ah­lak is­ter. Bun­lar da ada­let is­ti­yor­lar. Bu in­san­la­rın da vic­da­nı hep­ten öl­müş de­ğil. AK­P’­nin ya­kı­nın­da olan her­kes vic­dan aza­bı çe­ki­yor. İnanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­rek. Bir al­yan­sım var de­yip bu ka­dar ser­ma­yen ola­bi­lir mi? Her­kes far­kın­da ama adam bir şey yap­tı (Er­do­ğa­n’­ı kast edi­yor) ken­di­ni pis­li­ğe bu­laş­tı­rır­ken bun­la­rı da bu­laş­tır­dı. AKP pa­ra is­te­yene pa­ra ma­kam is­te­ye ma­kam ver­di ama dos­ya­lar ha­zır­la­dı. Şim­di Bü­lent Bey gi­bi dos­ya­sı az olan bir iki te­miz ar­ka­daş fer­yat ede­cek­tir. Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi ‘a­sıl sı­kın­tı­la­rın kay­na­ğı­nı ben açık­la­ya­ca­ğı­m’ di­yor­du. Ne­den açık­la­ma­dı?

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu