GündemManşetPolitikaTürkiye

Torpil iddiası! “Arınç’ın oğlu için İstanbul’da ofis açıldı, maaşına 4 bin lira zam yapıldı”

Bayramınız Kutlu Olsun

arinc oglu

Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın BO­TA­Ş’­a bağ­lı TPI­C’­ta “kı­dem­li uz­ma­n” ola­rak işe baş­la­dığı, Arınç için İstanbul’da ofis açıldığı, maaşına da 4 bin lira zam yapıldığı iddia edildi.

“Ba­zı ba­kan­lar oğ­lu­mu tor­pil­le işe al­mak is­te­di­ler, oğ­lum ka­bul et­me­di­” di­yen Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı AKP’li Bü­lent Arın­ç’­ın oğ­lu Ah­met Mü­ca­hit Arınç, TOB­B’­da­ki gö­re­vin­den son­ra BO­TA­Ş’­a bağ­lı TPI­C’­ta “kı­dem­li uz­ma­n” ola­rak işe baş­la­dı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Sı­nav­sız alın­dı­ğı bu gö­rev­den yak­la­şık 2 yıl son­ra da, “ko­or­di­na­tö­r” ol­an Ahmet Mücahit Arınç’a 5 bin li­ra ma­aş bağ­lan­dı. Oğul Arın­ç’­ın yük­se­li­şi bu­nun­la kal­ma­dı.

O gü­ne ka­dar İs­tan­bu­l’­da tem­sil­ci­li­ği ol­ma­yan TPIC “İs­tan­bu­l’­da­ki iş­le­ri yü­rüt­me­k” ama­cıy­la TPIC Tem­sil­ci­li­ği aç­tı, ba­şı­na da Mücahit Arın­ç’­ı ge­tir­di. Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi­’n­de ay­lık 4 bin 600 li­ra­ya ofis ki­ra­lan­dı. Arın­ç’­ın maa­şına da, 4 bin li­ra ek zam ya­pı­la­rak 9 bin li­ra­ya çı­ka­rıl­dı. İd­di­aya gö­re TPIC, kı­zı­nı An­ka­ra­’da ye­tiş­tir­mek is­te­me­yen oğul Arın­ç’­ın bu ta­le­bi çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Ofi­si­’ni aç­tı. Bü­lent Arın­ç’­ın ye­ğe­ni İb­ra­him Arın­ç’­ın da BO­TA­Ş’­ta Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

TPIC Baş­kan­lı­ğı­’nın 23.02.2012 ta­rih ve 618 no’­lu ka­rar sa­yı­sın­da, “TPIC Baş­ka­nı­’na bağ­lı “Ku­rum­sal İle­ti­şim Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­’nün ku­rul­du­ğu du­yu­rul­du. Ya­zı­da, bu bi­ri­min ba­şı­na 19.05.2010’da “Kı­dem­li Uz­ma­n” ola­rak ku­rum­da işe baş­la­yan Ah­met Mü­ca­hit Arın­ç’­ın oy­bir­li­ğiy­le atan­dı­ğı ilan edil­di.

“Ko­or­di­na­tö­r” gi­bi önem­li bir gö­re­ve atan­mak için 10 yıl­lık tec­rü­be ge­rek­me­si­ne kar­şın 2 yıl­lık tec­rü­be­si olan Arın­ç’­ın atan­ma­sı dik­kat çek­ti.

Oğul Arın­ç’­ı ön­ce sı­nav­sız ola­rak “uz­ma­n” ar­dın­dan jet hı­zıy­la “ko­or­di­na­tö­r” ya­pan TPIC Baş­kan­lı­ğı, yi­ne jet hı­zıy­la bu kez İs­tan­bu­l’­da kur­du­ğu tem­sil­ci­li­ğin ba­şı­na ge­tir­di. TPIC Baş­kan­lı­ğı­ 19.12.2013 ta­rih­li ve 658 no’­lu ka­rarı ise şöy­le duyurdu: “T­PIC İs­tan­bul Tem­sil­ci­li­ği ofi­si­nin ku­rul­ma­sı, ofi­sin yö­ne­ti­ci­li­ği­ne, tak­rir ekin­de si­cil öze­ti gö­rü­len mev­cut TPIC Ku­rum­sal İle­ti­şim Ko­or­di­na­tö­rü A. Mü­ca­hit Arın­ç’­ın dai­mi gö­rev­len­di­ril­me­si, A. Mü­ca­hit Arın­ç’­a al­mak­ta ol­du­ğu ay­lık üc­re­ti­ne ila­ve­ten, gö­rev­de kal­dı­ğı sü­re­ce net 4 bin TL/ay dai­mi gö­rev­len­dir­me kar­şı­lı­ğı ek öde­me ya­pıl­ma­sı ko­nu­la­rın­da TPIC Baş­kan­lı­ğı­’nın yet­ki­li kı­lın­ma­sı oy­bir­li­ğiy­le ka­bul edil­miş­tir.”

yunanistan golden visa yurt disi emlak 2024
Konserler

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maldivler Turu
Başa dön tuşu