EğitimPolitikaTürkiye

YÖK yeni yasa taslağını açıkladı

yok binasiYÖK’ün tartışmaya açtığı yasa taslağına göre, devlet yükseköğretim kurumu kanunla, özel ve vakıf yükseköğretim kurumları ise kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak.

YÖK, yeni yasa taslağı önerisini tartışmaya açtı. Yeni yasa çalışmalarını paylaşmak, bilgi ve görüş almak için kurulun bünyesinde ‘yeniyasa.yok.gov.tr’ internet sitesi oluşturdu.

Burada yer alan yeni yükseköğretim yasa taslağına göre, yükseköğretim kurumları devlet, vakıf ya da özel yükseköğretim kurumu olmak üzere farklı statülerde kurulabilecek. Devlet yükseköğretim kurumu kanunla, özel ve vakıf yükseköğretim kurumları ise kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak.

Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu açabilmesine, kurulun teklifi üzerine mütekabiliyet şartı aranarak Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilecek. Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de kurdukları fakülte, enstitü, konsevatuvar ve meslek yüksekokulları, bünyesinde yürütülen yükseköğretim faaliyeti bakımından kendi eğitim programlarını uygulamak üzere Yükseköğretim Kurulu’nun bu tür yükseköğretim kurumları için belirlediği şartlara uymak kaydıyla faaliyet göstermek üzere eğitim birimi açabilecek.
Bu yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanları kurul tarafından belirlenecek. Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı yükseköğretim kurumlarına kabul edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanın yüzde 25’inden fazla olamayacak.

Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan akademik derece ve unvanlar, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan akademik derece ve unvanlar gibi denklik işlemlerine tabi olacak.

-Yurt dışında yükseköğretim kurumu açılması-

Türkiye’deki devlet yükseköğretim kurumlarının yurt dışında yükseköğretim birimi açabilmesine kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilecek. Türkiye’deki vakıf ve özel yükseköğretim kurumları ise kurula bilgi vermek suretiyle yurt dışında birim kurabilecek. Bu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacak. Bu kurumlardan alınan diplomalar yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının diplomaları gibi işlem görecek.

-Üstün kabiliyetli öğrenciler-

Ortaöğretim kurumlarını birincilik ile bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra kurul kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilecek.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları için mevcut kontenjanların yanı sıra kurul kararı ile bu ortaöğretim kurumlarının devamı niteliğindeki yükseköğretim kurumlarında ayrı kontenjanlar belirlenebilecek.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları kurul tarafından belirlenecek.

Kurulca belirlenen esaslara göre belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla belirlenecek usul ve esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilecek.

-Siyasi partilere üyelik-

Öğretim elemanları ve öğrenciler, siyasi partilere üye olabilecek; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilecek. Siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alan öğretim elemanları, bu görev süresince Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumlarında idari görev alamayacak.

Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunamayacak ve siyasi parti propagandası yapamayacak.

-Disiplin soruşturması-

Disiplin soruşturması açmaya kurulun genel sekreteri ve daire başkanları ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkan ve üyeleri, üniversite konseyi başkan ve üyeleri, rektörler ve vakıf ve özel meslek yüksekokulu müdürleri hakkında başkan yetkili olacak.

Kurulun idari personeli hakkında genel sekreter, dekan ile enstitü, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve merkez müdürleri, üniversite genel sekreteri ve daire başkanları hakkında rektör, rektörlükteki diğer idari personel hakkında üniversite genel sekreteri, fakültedeki akademik personel ile fakülte sekreteri hakkında dekan; enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu kadrosundaki akademik personel ile enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu sekreteri hakkında enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu müdürü, fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun diğer idari personeli hakkında bu birimlerdeki fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu sekreteri yetkili olacak.

Bilimsel çalışma ve yayınlarında ilgili alandan oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından intihal ve sahtecilik yaptığı tespit edilen kişiye, öğretim üyeliği görevinden çıkarma disiplin cezası verilir.
Öğrencilere ilişkin disiplin hükümleri ise şöyle sıralandı:

”Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları cevaplandırmamak veya yanlış bilgi vermek; izinsiz ilan asmak; asılmış duyuruları değiştirmek veya yok etmek; yükseköğretim kurumlarının işleyişini ve eğitim-öğretimin düzenini bozmak; kopya yapmak veya teşebbüs etmek; öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak; usulsüz belge düzenlemek veya kullanmak; kurum personelinin veya öğrencilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak; yükseköğretim kurumlarına sarhoş gelmek, yükseköğretim kurumlarında alkollü içki içmek; kurum personeli ve öğrencilerini tehdit etmek; kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak; hırsızlık yapmak; kuruma ait malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek; intihal yapmak; kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek; yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak; yükseköğretim kurumlarında 6136 sayılı kanuna aykırı davranmak; yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak veya yardım etmek; yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanmak, taşımak, bulundurmak, satmak, satın almak, başkalarına vermek veya ticaretini yapmak; kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.”
Bir fakülte, enstitü, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar veya meslek yüksekokul müdürü; müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri yetkili olacak. Soruşturma, öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülecek.

-Sitede neler var–

YÖK’ün bünyesinde kurulan ”Yükseköğretim yasasına doğru” başlıklı sitede, yasa hazırlık çalışmaları kapsamında, rektörler, üniversiteler, araştırma görevlileri, üniversitelerin personeli ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları raporlar, yaptıkları toplantılara yer veriliyor.

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu